Regulamin kręgielni
 
I. Zasady ogólne

1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni, a także korzystać z oferowanych usług zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
2. Kręgielnia Bowling Club Jarosław czynna jest od poniedziałku do niedzieli.
3. Osoby chcące skorzystać z usług, które są oferowane w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za wybrane usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń znajdujących się w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie oraz instrukcji.
5. Osoby, które naruszają porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji bądź niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu oraz służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu Bowling Club Jarosław oraz Hotelu Coloseum.
6. Na terenie kręgielni obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania własnej żywności i napojów.
7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
   a) Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów,
   b) Przebywania zwierząt,
   c) Wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających.
8. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu Bowling Club Jarosław ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby, która korzysta z obiektu.
9. Odmowa użytkownika kregielni poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod znacznym wpływem alkoholu.
10. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku bądź doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu bądź ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom, które znajdują się pod wpływem alkoholu.

II. Zasady korzystania z kręgielni.

1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania oraz informacji udzielanych przez pracowników kręgielni Bowling Club Jarosław.
2. Występujące problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
4. Gracze zobowiązani są do korzystania wyłącznie z obuwia specjalistycznego, który przeznaczony jest do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni.
5. Przed wejściem na rozbieg jedzenie oraz napoje pozostawiamy na stoliku.
6. Zakaz wchodzenia na tory.
7. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru.
8. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu toru.
9. Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce oraz grozi bolesnym upadkiem.
10. Nie rzucamy kuli jednocześnie z sąsiadami z toru obok. Pierwszeństwo ma gracz po prawej stronie.
11. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę.
12. Przy podniesionych rynnach (bumper-ach) mogą grać dzieci do 10 lat.
13. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
-Wychodzenia poza lokal kręgielni w obuwiu przeznaczonym wyłącznie do gry w kręgle/
- Wchodzenia na elementy konstrukcyjne.
- Dotykania oraz manipulowania przy urządzeniach elektrycznych.
- Wchodzenia w niewłaściwym obuwiu.
- Wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych.
- Wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów oraz żywności.
- Nie obyczajowego zachowania lub zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite bądź obraźliwie,
- Spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
- Niszczenia wyposażenia, urządzeń,
- Wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów oraz żywności,
- Nie obyczajowego zachowania lub zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite bądź obraźliwie.
14. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby poniżej 12 roku życia, odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez tych użytkowników.
15. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, który jest odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą Bowling Club Jarosław celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
16. Nie zaleca się korzystania z kręgielni osobom o niestabilnym stanie zdrowia oraz powinny korzystać z urządzeń ze szczególną ostrożnością. Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób, Bowling Club Jarosław nie ponosi odpowiedzialności.
17. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom kręgielni.
18. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, zabrania się korzystania z urządzeń.
19. Gracz powinien dobierać odpowiedni rozmiar kuli do rozmiarów dłoni.
20. Rzut następuje tylko jedna kulą naraz. Rzucanie dwóch bądź więcej kul w jednym rzucie jest zabronione.
21. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze użytkownicy są zobowiązani poinformować o tym pracownika lokalu Bowling Club Jarosław
III. Odpowiedzialność i kary.
1. Za zniszczenia oraz zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. Bowling Club Jarosław nie ponosi odpowiedzialności za zgubione bądź pozostawione na terenie obiektu przedmioty, pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu. Rzeczy. Które zostały pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel Bowling Club Jarosław można odebrać przy barze.
3. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu, Bowling Club Jarosław nie odpowiada za jego zniszczenie.
4. Doprowadzenie do złamania seep-a jest równoznaczne z zapłatą kary 2 000 zł.
5. Bowling Club Jarosław nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu oraz poleceń od upoważnionego personelu.
IV. Rezerwacja torów bowlingowych.
1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie, przez formularz rezerwacyjny na witrynie www.kregielniajaroslaw.pl lub osobiście w recepcji po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej, numeru telefonu kontaktowego.
2. Nieobecność osoby rezerwującej 15 min przed ustaloną godziną, skutkuje zwolnienie rezerwacji oraz możliwością sprzedaży toru.
3. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry bądź przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas, od godziny dokonanej rezerwacji. Bowling Club Jarosław nie odpowiada ze opóźnienia, które wynikają z awarii technicznych bowlingu.
 
 
jak dojechać
Bowling Club
Coloseum Hotel & Restauracja
Kruhel Pełkiński 72
37-500 Jarosław
woj. podkarpackie, PL
GPS: 15º 36' 15" E 54º 11' 21" N
Formularz kontaktowy

koloseum kregielnia koloseum kregielnia koloseum kregielnia koloseum kregielnia koloseum kregielnia koloseum kregielnia koloseum kregielnia koloseum kregielnia koloseum kregielnia koloseum kregielnia